Ludy Rzeczpospolitej w „Atlasie Etnograficznym” Murdocka

Parę dni temu w „Ludzie” ukazał się mój artykuł nt. reprezentacji grup etnicznych z obszaru dawnej Rzeczpospolitej w „Atlasie Etnograficznym” George’a Murdocka. Temat bez wątpienia niszowy i wymagający odpowiedniego wyjaśnienia – od czego ma się jednak bloga!

Na wstępie należy zaznaczyć, że (wbrew nazwie) „Atlas Etnograficzny” to po prostu wielka tabela z wierszami reprezentującymi różne kultury i kolumnami, w których opisano cechy tych kultur. Pierwotna idea „Atlasu” była następująca: bierzemy jak najbardziej różnorodną reprezentację wszystkich ludów świata, opisujemy ich podstawowe cechy, jak np. obecność poligamii, główne zajęcie ludności (rolnictwo, pasterstwo itd.), zbieramy to wszystko do wielkiej tabeli i uzyskujemy dane, na bazie których statystycznie badać można np. zależność między poligynią a tabu dotyczącym współżycia seksualnego po ciąży. Ze względu na postawiony cel „Atlas” nakierowany był na ludy „prymitywne”, starając się maksymalizować różnorodność i niezależność obserwacji (zob. problem Galtona) – stąd nie ma w nim zbyt wielu reprezentantów społeczeństw europejskich.

Intencją Murdocka było przekierowanie antropologii w stronę nauki porównawczej, posługującej się naukowymi metodami, z empiryczną falsyfikacją hipotez. Wraz z późniejszą zmianą paradygmatu w tej nauce tego rodzaju badania zostały (przynajmniej przez antropologów) odstawione na bok. Stąd opinie, że „Atlas” Murdocka jest już przestarzały. „Przestarzałość” jest jednak bardzo subiektywną i zmienną kategorią. Z perspektywy obecnego rozwoju ewolucji kulturowej i humanistyki cyfrowej można powiedzieć, że przestarzała wydaje się niechęć do badań statystycznych i metodologia większości antropologów – z jej skrajną nieweryfikowalnością i dowolnością w snuciu interpretacji. Sam „Atlas Etnograficzny” od lat 60. przechodził pewne (mniejsze niż większe) przemiany – np. został rozszerzony o ludy wschodnioeuropejskie, a obecnie doczekał się bardzo przystępnej formy w ramach bazy D-PLACE, gdzie można go dość wygodnie przeglądać i ściągnąć do własnych analiz (stąd). Wykorzystywany jest w różnego rodzaju badaniach ilościowych (czasem nie tyle w antropologii, ile np. w ekonomii). Biorąc zatem pod uwagę jego żywotność, nawrót podejścia ewolucyjnego i ilościowego, dobrze byłoby się zastanowić, jak reprezentowana jest w nim nasza część Europy. I o tym jest mój artykuł.

Przede wszystkim, grupy etniczne Europy, jako zbyt przekształcone przez cywilizację i zbyt blisko wchodzące ze sobą w interakcje, nie są zbyt obficie reprezentowane w „Atlasie”. Z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej (w części mniej lub bardziej pokrywającej się z obszarem dawnej Rzeczpospolitej) można znaleźć w nim następujące grupy – jak na mapie:

Grupy etniczne z Atlasu Etnograficznego Murdocka z obszaru i sąsiedztwa dawnej Rzeczpospolitej. Wypełnionymi kółkami zaznaczyłem grupy, które uwzględniłem w analizie; pustymi okręgami – te, których nie uwzględniłem. Źródło: Miśta R. (2022). Representativeness and cultural variation of ethnic groups from the former Polish-Lithuanian Commonwealth in G.P. Murdock’s Ethnographic Atlas. Lud 106, 173-207.

Obecność to jedno (Polaków zresztą nie ma), a jakość danych o nich to drugie. Ta ostatnia jest niestety bardzo niska, co również związane jest z niskim priorytetem, jaki Murdock przypisywał gromadzeniu w swoim zbiorze informacji o społeczeństwach nie-„niecywilizowanych”. Przykładowo, informacje o Białorusinach i Ukraińcach pochodzą z pojedynczych, nieopublikowanych nigdzie notatek. Słabo uźródłowione są też informacje o Litwinach, Węgrach i Czechach. Same informacje są zresztą mocno wybrakowane – dla wszystkich grup z mapki przynajmniej 10% zmiennych (kolumny w tabeli Murdocka) ma przypisany „brak danych”.

Z tej perspektywy trudno powiedzieć, by nasza część Europy była drobiazgowo reprezentowana. Z drugiej strony – biorąc pod uwagę ideę uchwycenia jak największej różnorodności ludzkich społeczności – można zapytać, czy faktycznie aż tak się tutaj między sobą różnimy, by warto było nas aż tak wyszczególniać. W tym celu sprawdziłem, które zmienne przyjmują te same wartości dla wszystkich grup etnicznych z obszaru dawnej Rzeczpospolitej (odpowiedź: ogółem ok. 1/5 zmiennych przyjmuje wspólne wartości, wśród nich np. zwyczaj posagu), które odróżniają je od innych ludów z „Atlasu” (odpowiedź: np. posag i parterowe budownictwo) i które zmienne najbardziej je różnicują (odpowiedź: głównie związane ze środowiskiem przyrodniczym determinującym np. stopień zależności od rolnictwa, oraz cechy demograficzne).

W następnym kroku sprawdziłem, jak bardzo środkowoeuropejskie grupy etniczne różnią się między sobą. I tak doliczyłem się takich oto dwóch tablic ukazujących podobieństwa między parami grup – pierwszą, dla wszystkich zmiennych, dla których dane pary miały niebrakujące wartości:

„Podobieństwo kulturowe” grup etnicznych z obszaru dawnej Rzeczpospolitej z Atlasu Etnograficznego Murdocka. Oznaczenia: RUS – Rosjanie, CZE – Czesi, BEL – Białorusini, LIT – Litwini, UKR – Ukraińcy, MAG – Węgrzy, HUT – Huculi, MOL – Mołdawianie, LAT – Łotysze, EST – Estończycy, LIV – Liwowie, LTAT – Tatarzy litewscy, LKAR – Karaimi litewscy. Górny trójkąt – liczba wspólnych wartości zmiennych, dolny trójkąt – % udział wspólnych wartości zmiennych w ogólnej liczbie niebrakujących wartości zmiennych dla danej pary. Źródło: Miśta R. (2022). Representativeness and cultural variation of ethnic groups from the former Polish-Lithuanian Commonwealth in G.P. Murdock’s Ethnographic Atlas. Lud 106, 173-207.

I drugą, uwzględniającą tylko zmienne bez braków zmiennych dla wszystkich 13 grup:

„Podobieństwo kulturowe” grup etnicznych z obszaru dawnej Rzeczpospolitej z Atlasu Etnograficznego Murdocka. Oznaczenia: RUS – Rosjanie, CZE – Czesi, BEL – Białorusini, LIT – Litwini, UKR – Ukraińcy, MAG – Węgrzy, HUT – Huculi, MOL – Mołdawianie, LAT – Łotysze, EST – Estończycy, LIV – Liwowie, LTAT – Tatarzy litewscy, LKAR – Karaimi litewscy. Górny trójkąt – liczba wspólnych wartości zmiennych, dolny trójkąt – % udział wspólnych wartości zmiennych w ogólnej liczbie niebrakujących wartości zmiennych dla danej pary. Źródło: Miśta R. (2022). Representativeness and cultural variation of ethnic groups from the former Polish-Lithuanian Commonwealth in G.P. Murdock’s Ethnographic Atlas. Lud 106, 173-207.

Jak można zauważyć, w parach Białorusini-Ukraińcy oraz Litwini-Ukraińcy niezależnie od sposobu liczenia, podobieństwo jest bardzo duże. Niedaleko są też pary Ukraińcy-Węgrzy i Białorusini-Czesi. Co sugerowałoby, że raczej wszyscy między Karpatami a Bałtykiem są z perspektywy „Atlasu Etnograficznego” do siebie podobni. Chociaż należy też wspomnieć, że pomiędzy nimi (geograficznie) znajdują się grupy z perspektywy europejskiej wyjątkowo „odmienne” (szczególnie litewscy Tatarzy i Karaimi). Dość nietypowi są Liwowie, a nawet Rosjanie (chociaż dane dla Liwów odnoszą się do 1847 r., a dla Rosjan do 1955, więc jakąś rolę odgrywać może niesynchroniczność informacji).

Podsumowując, z jednej strony reprezentacja grup etnicznych z obszaru dawnej Rzeczpospolitej jest dość skromna, z drugiej strony różnice kulturowe między nimi nie są szczególnie duże. Z trzeciej strony, przy tak słabej bazie dokumentacyjnej nie wiadomo do końca, w jakim stopniu różnice te wynikają z doboru nienajwyższej jakości źródeł. Dlatego też, nawet gdyby nie było sensu w dodawaniu np. grupy etnicznej „Polacy”, to zweryfikowanie i uzupełnienie informacji dla grup już w „Atlasie” się znajdujących byłoby pożytecznym wkładem.

Z czwartej strony – nauka ewoluuje: problemy, metodologie i paradygmaty nieustannie się zmieniają i może się okazać, że zwiększenie „rozdzielczości” (geograficznej i czasowej) „Atlasu” stanie się kiedyś priorytetem. Np. Murdock liczył, że rozbijając kultury na wyizolowane cechy i analizując je łącznie, uda się ukazać związki między kulturami na poziomie regionalnym i światowym. Obszar dawnej Rzeczpospolitej jest obszarem stykowym, półperyferyjnym – większa szczegółowość w opisie tych ziem mogłaby okazać się pomocna w analizie regionalnych sieci zależności, centrów wpływów i ich zasięgów. Chyba najlepszym przykładem może być spór o tzw. linię Hajnala i różnice między zachodnim i wschodnim „modelem rodziny”.

Dobrze więc o „Atlasie” pamiętać.

Materiały pisemne, autorskie materiały graficzne oraz audiowizualne przedstawione na stronie objęte są ochroną prawnoautorską i nie mogą być wykorzystywane w całości lub części bez zgody autora. © Rafał Miśta 2022